Ověřování listin

Kde se ověřování vykonává?

Ověřování listin a podpisů je možné provést v budově Městského úřadu Vejprty, Tylova 870/6 - matrika, 1. patro, č. dveří 30. 

Vidimace 

Vidimace = ověření, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Za ověření každé i započaté stránky se platí správní poplatek 30,- Kč. Kopii či opis ověřované listiny si žadatel pořizuje na své vlastní náklady – na matrice mu fotokopie nebude pořizována. Zákon přesně stanoví, kdy se vidimace neprovede:
- je-li vidimovanou listinou občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
- je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, - jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
- jestliže se vidimovaná listina doslova neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
- není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis; již ověřenou vidimovanou listinu; opis nebo kopii pořízenou ze spisu; stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (správního řádu).

Legalizace 

Legalizace = ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Za každý ověřený podpis se platí správní poplatek 50,- Kč. I zde zákon přesně stanoví, kdy se legalizace neprovede:
- má-li být legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti doklad, kterým je pro občana České republiky platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad. Ostatní žadatelé, kteří nejsou státními občany České republiky, předloží platné doklady dle ustanovení § 18 zákona o ověřování. Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci pouze ze závažných zdravotních důvodů.