Zastupitelstvo města

Nejvyšším orgánem města ve věci samostatné působnosti je  15ti  členné  zastupitelstvo města

Zastupitelstvu města je vyhrazeno:

 1. schvalovat program rozvoje obce,
 2. schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
 3. schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,
 4. zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
 5. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 6. rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 7. delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) Zákona o obcích na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 8. navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 9. vydávat obecně závazné vyhlášky města
 10. rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 11. navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
 12. stanovit počet členů rady města
 13. volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarostu a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce
 14. určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
 15. zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 16. volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 17. stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
 18. zřizovat a rušit městskou policii,
 19. rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 20. rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 21. udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
 22. stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,
 23. rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,

V majetkoprávních úkonech je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat  o:

 1. nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města
 2. poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 3. poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 4. uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
 5. peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 6. vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,
 7. zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000,- Kč,
 8. dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 9. postoupení pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,
 10. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
 11. zastavení nemovitých věcí
 12. emise komunálních obligací.

Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoci, nejsou-li vyhrazeny jinému orgánu města.

Záměr města prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města vyvěšením na úřední desce městského úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může město též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud město záměr nezveřejní je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Toto se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku města na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené městem.

Jednání zastupitelstva města jsou veřejná.

Jednací řád zastupitelstva [PDF 287.34 kB]