Zastupitelé města

Uwe Fechtner

Telefon:

E-mail:

Adresa:


František Ficker

Telefon:

+420 775 990 098

E-mail:

fickerfrantisek@seznam.cz

Adresa:


Zastupitel

Egon Fottr

Telefon:

+420 734 259 715

E-mail:

Adresa:


Zastupitel

Jitka Gavdunová

Telefon:

+420 474 614 960

E-mail:

starosta@vejprty.cz

Adresa:


Zastupitel

Ing. Milan Hodboď

Telefon:

+420 603 228 139

E-mail:

inghodbod@gmail.co

Adresa:


Zastupitel

Ing. Bohuslav Hoffman

Telefon:

+420 777 336 280

E-mail:

teplo.vejprty@seznam.cz

Adresa:


Zastupitel

PharmDr. Dalibor Chovanec

Telefon:

+420 602 472 578

E-mail:

kilad@volny.cz

Adresa:


Zastupitel

Mgr. Tomáš Kluc

Telefon:

+420 774 483 842

E-mail:

zs.vejprty@zsvejprty.cz

Adresa:


Zastupitel

Petr Kratochvíl

Telefon:

+420 731 449 167

E-mail:

mekass@vejprty.cz

Adresa:


Zastupitel

Erika Kučová

Telefon:

+420 474 614 970

E-mail:

kucova.e@vejprty.cz

Adresa:


Zastupitel

Ing. Petr Nuslauer Ph.D.

Telefon:

+420 737 471 238

E-mail:

petr.nuslauer@klikni.cz

Adresa:


Zastupitel

Lenka Skalová

Telefon:

E-mail:

lenkavejprty@seznam.cz

Adresa:


Milan Suchánek

Telefon:

+420 604 225 109

E-mail:

Adresa:


Zastupitel

MUDr. Markéta Svobodová

Telefon:

E-mail:

Adresa:


Zastupitel

Vlastimír Volín

Telefon:

+420 724 179 636

E-mail:

mistostarosta@vejprty.cz

Adresa:


Zastupitel

Zpět na kontakty