Seznam projektů do roku 2020

Program prevence kriminality II

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015464

Název projektu: Program prevence kriminality ve městě Vejprty II

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020

Datum ukončení realizace: 31. 12. 2022  

Projekt reaguje na výzvu č. 1 Strategie komunitně vedeného rozvoje CLLD-15_1_125, programový rámec Operační program zaměstnanost, kterou zveřejnila MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s.  

Plánované aktivity navazují na již realizovaný projekt Program prevence kriminality ve městě Vejprty a na analýzu dopadů zmíněného projektu z let 2017 – 2019. Cílem projektu je preventivní působení v cílových skupinách projektu, zvýšení pocitu bezpečí občanů města, snížení přestupků a realizace včasné intervence v oblasti přestupkové a trestné činnosti na území města Vejprt.  

Klíčovými nositeli projektových činností jsou asistentky prevence kriminality. Jejich úkolem je preventivní působení v rizikových místech města a mezi obyvateli ohroženými sociální exkluzí. Provádějí monitoring bezpečného pohybu dětí v okolí školy a školky a současně osvětovou činnost mezi dětmi a seniory. Spolupracují s terénní službou odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, školství, kultury a zdravotnictví a s terénní službou Městské správy sociálních služeb. Jejich mentorským vedením je pověřen strážník Městské policie Vejprty.  

Důležité kontakty naleznete na http://test.vejprty.cz/bezpecnost .


K datu 31.12.2020 jsme ukončili první rok realizace projektu Program prevence kriminality ve městě Vejprty II. Průběžné hodnocení uplynulých měsíců naleznete v přiložené zprávě - Průběžná zpráva o činnosti APK za rok 2020


K datu 31.12.2021 jsme ukončili druhý rok realizace projektu Program prevence kriminality ve městě Vejprty II. Průběžné hodnocení uplynulých měsíců naleznete v přiložené zprávě - Průběžná zpráva o činnosti APK za rok 2021


K datu 31.12.2022 jsme ukončili třetí rok realizace projektu Program prevence kriminality ve městě Vejprty II. Průběžné hodnocení uplynulých měsíců naleznete v přiložené zprávě - Průběžná zpráva o činnosti APK za rok 2022

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY