Seznam projektů do roku 2020

Jazyková a přírodovědná gramotnost ZŠ Vejprty

Jazyková a přírodovědná gramotnost ZŠ Vejprty

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003827

Stručný popis projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajících prostor v objektu základní školy ve Vejprtech, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy, úprava venkovních prostor a zelených ploch (doplnění arboreta pro účely vzdělávání žáků), pořízení nezbytného vybavení rekonstruovaných prostor a zajištění bezbariérovosti školy.

Cíle projektu

Stěžejním předmětem projektu je vybudování a adekvátní vybavení odborných učeben přírodních věd a cizích jazyků. Tyto prostory budou následně využívány pro teoretickou i praktickou výuku a budou vybaveny podle potřeb jednotlivých odborných předmětů. Současně bude řešena bezbariérová dostupnost dotčených prostor, v neposlední řadě bude v rámci projektu doplněno stávající arboretum školy. Globálním cílem je zvýšení odborných kompetencí i praktických dovednosti žáků prvního i druhého stupně základní školy a zlepšení možnosti uplatnění v dalším stupni jejich vzdělávání.

Operačním cílem je využít ve výuce odborné učebny/prostory s příslušným vybavením, které z technického a technologického hlediska odpovídá moderním trendům a požadavkům na atraktivní a efektivní výuku. Tím dojde k rozšíření odborných teoretických i praktických dovedností žáků.

Informace o dotačním titulu

Operační program:    Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa:               2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl:              2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 

Projekt „Jazyková a přírodovědná gramotnost ZŠ Vejprty“ je spolufinancován Evropskou unií.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY