Seznam projektů do roku 2020

IMPULS - program prevence ztráty bydlení a podpora získání a udržení si bydlení

EU

 

 

IMPULS - program prevence ztráty bydlení a podpora získání a udržení si bydlení

  • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006138
  • Zahájení projektu – 1. 4. 2017
  • Délka trvání projektu – 36 měsíců
  • Ukončení projektu - 31. 3. 2020

Cílem projektu bylo propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou, posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; vznik a rozvoj nástrojů na podporu sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví.

Klíčové aktivity projektu zahrnovaly

  • participaci cílové skupiny na vytvoření systému sociálního bydlení, 
  • vlastní vytvoření pravidel pro spravedlivé přidělování obecních bytů a přípravu na fungování systému sociálního bydlení,
  • vzdělávací a poradenské aktivity pro cílovou skupinu v oblasti prevence ztráty bydlení a podpory získání bydlení a v oblasti finanční a právní gramotnosti.

Díky projektu IMPULS získalo podporu více než 90 osob z Vejprt, z nichž řada odvrátila hrozící nebezpečí ztráty bydlení a řada z nich naopak dokonce získala lepší byt. Významným prvkem pro úspěšnou realizaci byl rozvoj participativních metod v oblasti bydlení, kdy se zformovala skupina kontaktních osob pro nájemníky jako spojovací článek mezi nájemníky a městem a jako iniciátor aktivního podílení se na občanském soužití a péči o bytový fond ze strany nájemníků.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

PROJEKTY