Rada města

Rada města  je pětičlenná.

Do  kompetencí rady patří :

 1. zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,
 2. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie,  úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města
 3. rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,
 4. vydávat nařízení města,
 5. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,
 6. stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu,
 7. na návrh tajemníka městského úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem
 8. zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 9. kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,
 10. stanovit celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města,
 11. ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města (§58), tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu zcela ne zčásti,
 12. přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá městským úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 13. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu nebo příspěvkové organizaci města zcela nebo zčásti,
 14. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 15. schvalovat organizační řád městského úřadu,
 16. plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.