Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Počasí

Počasí dnes:

4. 4. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Odkazy

 http://www.czechpoint.cz/web/index.php


logomaska

.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 515
TÝDEN: 3925
CELKEM: 888246

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Město Vejprty

Údaje o městě a městském úřadu ve Vejprtech

Městský úřad Vejprty vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, kdy ve smyslu § 2  odst. 1. citovaného zákona je městem obec, ve které do počátku účinnosti  tohoto zákona působil městský národní výbor.  Území Města Vejprty je součástí Ústeckého kraje, okresu Chomutov.
Město Vejprty spravuje své záležitosti v oblasti samostatné působnosti a vykonává státní správu v oblasti přenesené působnosti.  Zabezpečení těchto činností zajišťuje městský úřad.
Od 12.11.2000 se orgány města řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.
Do oblasti samostatné působnosti města patří zejména :
a)schvalování programu rozvoje územního obvodu města a provádění kontroly jeho plnění
b)hospodaření s majetkem města
c)poskytování a přijímání darů
d)sestavování rozpočtu města, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření města za uplynulý kalendářní rok
e)zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů
f)zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení
g)rozhodování o účasti obcí v obchodních společnostech a v nadacích
h)stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona
i)vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti
j)rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků
k)uzavírání dohod o změně hranic obce
l)volba, zřizování a ustanovování orgánů obce
m)rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem
n)úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy
o)místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování městské policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích
p)správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce
q)čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
r)ukládání sankcí podle Zákona o obcích
s)udělováním čestného občanství obce a udělování cen obce.

K plnění svých úkolů může obec vydávat obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky musí být v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Obecně závazné vyhlášky musí být každému přístupny na městském úřadě.

Nejvyšším orgánem města ve věci samostatné působnosti je  15ti  členné  zastupitelstvo města  ve složení :

Jitka Gavdunová (ODS), Egon Fottr (ODS), Petr Kratochvíl (ODS), Erika Kučová (ODS), František Ficker (ODS), Bohuslav Hoffman (ODS), Vlastimír Volín (STAN), Miroslava Mocková (ANO 2011), Ing. Milan Hodboď (KSČM), PharmDr. Dalibor Chovanec (ČSSD), Josef Kadlec (ČSSD), Zbyněk Ledvinka (LNS), Petr Nuslauer (LNS), Kazimír Straňák (LNS), Jiří Prokeš (LNS).
Zastupitelstvu města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak Zákon o obcích, nebo zvláštní zákon :

Zastupitelstvu města je vyhrazeno :
a)schvalovat program rozvoje obce,
b)schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
c)schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,
d)zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
e)zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
f)rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
g)delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) Zákona o obcích na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h)navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
i)vydávat obecně závazné vyhlášky města
j)rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k)navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
l)stanovit počet členů rady města
m)volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarostu a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce
n)určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
o)zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
p)volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
q)stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
r)zřizovat a rušit městskou policii,
s)rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
t)rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
u)udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
v)stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,
w)rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,

V majetkoprávních úkonech je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat  o :
a)nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města
b)poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c)poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d)uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e)peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f)vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,
g)zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000,- Kč,
h)dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i)postoupení pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,
j)uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k)zastavení nemovitých věcí
l)emise komunálních obligací.

Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoci, nejsou-li vyhrazeny jinému orgánu města.

Záměr města prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města vyvěšením na úřední desce městského úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může město též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud město záměr nezveřejní je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Toto se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku města na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené městem.

Jednání zastupitelstva města jsou veřejná.

Rada města  je pětičlenná v tomto složení :

Jitka Gavdunová, starostka města (ODS), Josef Kadle, místostarosta města (ČSSD), Miroslava Mocková, člen rady města (ČSSD), Petr Kratochvíl, člen rady města (ODS), Bohuslav Hoffman, člen rady města (ODS).

Do  kompetencí rady patří :
a)zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,
b)plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie,  úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města
c)rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,
d)vydávat nařízení města,
e)projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,
f)stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu,
g)na návrh tajemníka městského úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem
h)zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i)kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,
j)stanovit celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města,
k)ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města (§58), tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu zcela ne zčásti,
l)přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá městským úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m)rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu nebo příspěvkové organizaci města zcela nebo zčásti,
n)stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o)schvalovat organizační řád městského úřadu,
p)plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.


Úkoly starostky města :
Stojí v čele městského úřadu. Zastupuje město navenek.

Úkoly  1. místostarosty města :
a)zastupuje starostku v době její nepřítomnosti

Město zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory :
1.finanční, předseda Josef Kadlec
2.kontrolní, předseda Bohuslav Hoffman
3.majetkový, Vladimír Weinert
4.pro národnostní menšinu, Mgr. Emilie Schmidtová.

Dále město zřídilo osadní výbory :
Osadní výbor v Novém Zvolání
Osadní výbor v Českých Hamrech

Rada města Vejprty zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise :
Zatím neustanoveno.

Zvláštním orgánem je komise k projednávání přestupků. Předsedkyní je Sekerková Mirka.
Komise rady a výbory zastupitelstva a osadní výbory města budou nově vytvořeny.

Městský úřad Vejprty vykonává státní správu (přenesenou působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

Činnost pověřeného obecního úřadu vykonává pro obvod zahrnující obce : Vejprty, Kovářská, Měděnec, Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem :
1.Funkci matričního úřadu vykonává v obvodu :
Vejprty, Kryštofovy Hamry a město Loučná pod Klínovcem
2.Činnost státní správy na úseku soc. dávek pro obvody :
Vejprty, Kovářská, Měděnec, Kryštofovy Hamry a město Loučná pod Klínovcem
3.Funkci stavebního úřadu vykonává v obvodu
Vejprty, Kovářská, Měděnec, Kryštofovy Hamry a město Loučná pod Klínovcem

Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává město činnost na úseku přestupků pro obce :
-město Loučná pod Klínovcem, Měděnec, Kovářská

Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává město činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí pro obce :
-město Loučná pod Klínovcem

Město může vydávat nařízení města v přenesené působnosti.

Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává městská policie činnost v Městě Loučná pod Klínovcem a v obci Měděnec.

Pro plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti zaměstnává Městský úřad Vejprty 23 pracovníků úřadu na hlavní pracovní poměr (z toho 2 pracovnice na MD, 2 pracovní místa dotovaná ÚP).

Aktualizováno Čtvrtek, 13 Listopad 2014 09:54

 

Město Vejprty je zřizovatelem příspěvkových organizací :
Městská správa sociálních služeb Vejprty  -  ředitel Mgr. Viktor Koláček
Služby města Vejprty  -  ředitel František Ficker
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vejprty -  ředitel Mgr. Kluc Tomáš
Základní umělecká škola ve Vejprtech -  ředitelka Veronika Střelková

Město je zřizovatelem zařízení bez právní subjektivity :
Městské kulturní a společenské středisko Vejprty – vedoucí p. Kratochvíl Petr
sdružuje městské kino, centrum volného času a muzeum města

Město je zřizovatelem Městské policie
Strážník městské policie Milan Fialka
Asistent prevence kriminality Daniel Onder

Aktualizováno Neděle, 01 Únor 2015 21:23

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:3012:00 - 16:30
středa8:00 - 11:3012:00 - 16:30
IČ:
00262170
DIČ:
CZ00262170

Hlavní adresa

Tylova 870 / 6
43191 Vejprty

Kontaktní spojení

Telefon: 474 614 960
Datová schránka: 4v5by8r

Bankovní spojení

KB a.s., pobočka Chomutov: 78-5540000207/0100 (Komerční banka, a.s.)